WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU WARTOŚCIOWEGO

WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU WARTOŚCIOWEGO

Wzywam do odbioru depozytu wartościowego w kwocie:  22 708,33 zł (słownie:  dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiem złotych 33/100 ) wraz z odsetkami naliczanymi co miesiąc/roku po zmarłym Panu:

BRONISŁAWIE WERENGOWSKIM

Podstawą do wydania depozytu jest sądowe postanowienie o stwierdzeniu praw do spadku lub notarialne poświadczenie prawa nabycia spadku. W przypadku nie zgłoszenia się osób uprawnionych w ciągu 3 lat od dnia doręczenia niniejszego wezwania depozyt przejdzie na własność Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji nie podjętych depozytów (Dz. U. z 2006r. nr 208, poz.1537).