Procedury przyjęcia do Domu

PROCEDURA PRZYJĘCIA DO DPS

Prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej przysługuje osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. Są to osoby, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW PRZYJĘCIA DO DPS

Warunkiem przyjęcia do DPS jest decyzja o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej.

KTO KIERUJE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej oraz o umieszczeniu w DPS oraz decyzję ustalającą opłatę za pobyt w DPS wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej w dniu jej kierowania. Podstawą do podjęcia decyzji jest wizyta pracownika socjalnego i przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta. Dla mieszkańców Miasta Szczecin jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Szczecinie – Dział Instytucji, do którego osoba ubiegająca się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej składa pisemny wniosek.

Dane teleadresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Działu Instytucji Pomocy Społecznej

Al. Powstańców Wielkopolskich 33

70-110 Szczecin

Tel:           91 44 26 610

Tel./Fax.:  91 44 26 611

e-mail: [email protected]

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. 

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej są w kolejności:

 1. Mieszkaniec Domu;
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi;
 3. gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej;
 4. oraz fakultatywnie osoby niewymienione powyżej

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą: 

 • mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu;
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie określonym w ustawie o pomocy społecznej

–   w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium, 

–  w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;   

 • gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej – wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę.

ZASADY KIEROWANIA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej  z 12 marca 2004 r.9( z późn. zm.),  osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie:

 • pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu za zgodą osoby ubiegającej się, w przypadku osób ubezwłasnowolnionych zgoda opiekuna prawnego oraz Postanowienie Sądu o możliwości umieszczenia osoby bez jej zgody;
 • rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się.

Do wniosku należy dołączyć:

 • wszystkie decyzje o dochodach osoby ubiegającej się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej
 • dokumentację medyczną (w tym orzeczenia lekarskie, zaświadczenie lekarza psychiatry o możliwości przebywania osoby w DPS o profilu – dla osób przewlekle psychicznie chorych lub dla niepełnosprawnych intelektualnie)
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • zgodę na ponoszenie odpłatności osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego
 • pisemną zgodę na pobyt w Domu Pomocy Społecznej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego
 • w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej: zaświadczenie Sądu o ustanowieniu opieki prawnej/kurateli; postanowienie Sądu o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej bez jej zgody.

Ustawienia prywatności

W tym panelu użytkownik może wyrazić pewne preferencje związane z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Może przejrzeć i zmienić dokonane ustawienia w dowolnym momencie, otwierając ponownie ten panel za pomocą podanego linku.

Aby odmówić zgody w odniesieniu do określonych działań związanych z przetwarzaniem opisanych poniżej, użytkownik może wyłączyć przełączniki lub użyć przycisku „Odrzuć wszystko” i potwierdzić, że chce zapisać wprowadzone ustawienia.


Preferencje w zakresie zgody użytkownika dotyczące technologii śledzenia

Opcje przedstawione w tej sekcji umożliwiają użytkownikowi dostosowanie jego preferencji w zakresie zgody odnośnie do technologii śledzenia używanych do celów opisanych poniżej. Należy pamiętać, że odmowa zgody na określony cel może spowodować, iż odnośne funkcje staną się niedostępne.


Niezbędne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Reklamowe

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Dane użytkownika

Pliki cookie o danych użytkownika umożliwiają prezentowanie użytkownikom reklam opierających się na ograniczonych danych takich jak takich jak witryna internetowa lub aplikacja, z której korzysta odwiedzający stronę, jego nieprecyzyjna lokalizacja, rodzaj urządzenia albo treści przeglądane przez odbiorcę (na przykład w celu ograniczenia liczby wyświetleń danej reklamy).

Personalizacyjne

Personalizujące pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Analityczne

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.