Procedury przyjęcia do Domu

PROCEDURA PRZYJĘCIA DO DPS

Prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej przysługuje osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. Są to osoby, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW PRZYJĘCIA DO DPS

Warunkiem przyjęcia do DPS jest decyzja o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej.

KTO KIERUJE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej oraz o umieszczeniu w DPS oraz decyzję ustalającą opłatę za pobyt w DPS wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej w dniu jej kierowania. Podstawą do podjęcia decyzji jest wizyta pracownika socjalnego i przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta. Dla mieszkańców Miasta Szczecin jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Szczecinie – Dział Instytucji, do którego osoba ubiegająca się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej składa pisemny wniosek.

Dane teleadresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Działu Instytucji Pomocy Społecznej

Al. Powstańców Wielkopolskich 33

70-110 Szczecin

Tel:           91 44 26 610

Tel./Fax.:  91 44 26 611

e-mail: [email protected]

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. 

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej są w kolejności:

 1. Mieszkaniec Domu;
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi;
 3. gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej;
 4. oraz fakultatywnie osoby niewymienione powyżej

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą: 

 • mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu;
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie określonym w ustawie o pomocy społecznej

–   w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium, 

–  w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;   

 • gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej – wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę.

ZASADY KIEROWANIA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej  z 12 marca 2004 r.9( z późn. zm.),  osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie:

 • pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu za zgodą osoby ubiegającej się, w przypadku osób ubezwłasnowolnionych zgoda opiekuna prawnego oraz Postanowienie Sądu o możliwości umieszczenia osoby bez jej zgody;
 • rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się.

Do wniosku należy dołączyć:

 • wszystkie decyzje o dochodach osoby ubiegającej się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej
 • dokumentację medyczną (w tym orzeczenia lekarskie, zaświadczenie lekarza psychiatry o możliwości przebywania osoby w DPS o profilu – dla osób przewlekle psychicznie chorych lub dla niepełnosprawnych intelektualnie)
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • zgodę na ponoszenie odpłatności osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego
 • pisemną zgodę na pobyt w Domu Pomocy Społecznej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego
 • w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej: zaświadczenie Sądu o ustanowieniu opieki prawnej/kurateli; postanowienie Sądu o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej bez jej zgody.