Deklaracja dostępności – 2023

Oświadczenie w sprawie dostępności

Deklaracja dostępności 2023 r.

Informacje ogólne

Dom Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dps.szczecin.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:2008-01-17
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

Grafiki na stronie mogą zawierać tekst z niskim poziomem kontrastu.

Grafiki na stronie mogą zawierać tekst, który nie jest tekstem alternatywnym dokumentu (tekst alternatywny jest natomiast dodany dla wszystkich elementów multimedialnych).

Część materiałów multimedialnych (zdjęcia oraz filmy) została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Zamieszczone na stronie publikacje sprawozdań finansowych w formie plików PDF dostępne są cyfrowo wyłącznie przy użyciu narzędzi OCR.

Wyłączenia

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Data sporządzenia deklaracji: 2023-03-21
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Stachowicz, e-mail: administracja@dps.szczecin.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 601 998 940. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Dostępność wejścia do budynku. Do budynku prowadzi jedno główne wejście, bez barier architektonicznych, z podjazdem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście do budynku zapewnione jest poprzez wsparcie pracownika pełniącego dyżur na portierni, zlokalizowanej przy wejściu głównym do budynku. Sekretariat Domu znajduje się na drugim piętrze.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku jest winda przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym z pięter.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. a) przy wejściu głównym dostępny jest podjazd dla osób poruszających się na wózkach,
 5. b) informacje o rozkładzie pomieszczeń w budynku nie są zapewnione w sposób wizualny i głosowy (wsparciem służy pracownik pełniący dyżur na portierni zlokalizowanej przy wejściu głównym do budynku),
 6. c) w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 7. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Na terenie Domu Po znajduje się parking. Parking nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Domu Pomocy Społecznej.
 8. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.