Specjalistyczne usługi opiekuńcze


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1053) ustalone zostały następujące rodzaje specjalistycznych usług dostosowanych do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym:
1) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych,
2) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie,
3) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
4) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
5) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi,
6) pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia,
7)rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.),
8) pomoc mieszkaniowa,
9) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mją możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.).
Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w formach środowiskowych powinny zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie (www. mopr.szczecin.pl) z następującą dokumentacją:
1) wniosek,
2) zaświadczenie od lekarza psychiatry lub neurologa o występujących zaburzeniach ,
3) zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań lub zaleceniach(specjalistyczne usługi opiekuńcze),
4) decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego, zaświadczenia o wysokości dochodu uzyskiwanego w inny sposób (np. zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, alimenty i inne),
5) dokumenty potwierdzające dochody członków rodziny – w przypadku osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe,
6) orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (o ile osoba takie posiada).