Dom Pomocy Społecznej przy ul. W. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie, funkcjonuje od roku 1947 jako całodobowa instytucja świadcząca usługi na rzecz osób wymagających opieki i pielęgnacji. Pierwotnie pełnił rolę domu rencisty, w latach 1988- 2006 był domem dla osób przewlekle somatycznie chorych, a od 1 stycznia 2007r. jest domem pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych.
Obecnie, obok zachowawczego leczenia psychiatrycznego stosujemy szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych.
Uczestnictwo w różnorodnych formach terapii to dla naszych mieszkańców nie tylko okazja do pogłębiania swoich zainteresowań oraz prezentowania i odkrywania własnych talentów, ale przede wszystkim możliwość rehabilitacji, a co za tym idzie zmniejszenia negatywnych następstw chorób i zaburzeń psychicznych.
Dom nasz zamieszkuje 68. mieszkańców - chorych lub zaburzonych psychicznie.
W celu podkreślenia familijnej atmosfery Domu organizujemy naszym mieszkańcom uroczystości okolicznościowe, imprezy taneczne, a także wspólne biesiady mieszkańców z ich rodzinami.
Dbając o integrację mieszkańców ze środowiskiem zewnętrznym organizujemy wycieczki krajoznawcze, pielgrzymki, spotkania z mieszkańcami i uczestnikami innych placówek pomocy społecznej.
Możliwość uczestniczenia w codziennych spacerach pozwala na lepsze poznanie otoczenia oraz odkrywanie nowych, ciekawych miejsc. Dokonywane podczas spacerów zakupy pozwalają mieszkańcom na realizowanie treningu umiejętności społecznych.
Dom jest placówką opiekuńczo-terapeutyczną zaspokajającą potrzeby opiekuńcze, bytowe i wspomagające. Mieszkańcy zamieszkują pokoje 1., 2. i 3- osobowe.
Mieszkańcami opiekuje się wykwalifikowany zespół pracowników- terapeuci, pielęgniarki, opiekunki.

Realizując dyspozycje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Szczecinie na lata 2009 -2015, Rada Miasta uchwałą Nr XLIV/1118/10 z dnia 1 marca 2010 r. stworzyła podwaliny spójnego i kompleksowego systemu wsparcia dla osób chorych psychicznie
w Szczecinie. Dokonano tego poprzez włączenie w strukturę Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 wszystkich jednostek i form działania pomocowego na rzecz tej grupy dysfunkcyjnej, w wyniku czego Dom Pomocy Społecznej, oprócz ustawowo przypisanych mu zadań, prowadził również :
- Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 przy ul. Tartacznej 14 (dla 40. uczestników),
- Środowiskowy Dom samopomocy Nr 2 przy ul. Niemcewicza 9U5 ( dla 35. uczestników),
- Dom - Klub Pod Fontanną przy ul. Boh. Warszawy 27 ( dla 20. uczestników),
- Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- mieszkanie chronione (dla 6. mężczyzn)
Dzięki nawiązaniu ścisłej współpracy z Kliniką Psychiatrii PUM przy ul. Wł. Broniewskiego, Centrum Psychiatrycznym przy ul. Żołnierskiej oraz z organizacjami pozarządowymi, stworzono swoiste centrum wsparcia dla osób chorych i po kryzysach psychicznych.

Z kolei uchwałą z dnia 26 listopada 2012 r., Nr XXIV/694/12 w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie Rada, z dniem 1 marca 2013 r. wydzieliła ze struktury Domu komponenty pomocy środowiskowej, tworząc nową jednostkę budżetową - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Tartacznej 14, w skład którego dodatkowo weszły:Dom Klub Pod Fontanną przy ul. Bohaterów Warszawy 27,Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Niemcewicza 9 orazŚrodowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Pocztowej 31-33.
 
Obecnie więc, Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające oraz z zakresu działań środowiskowych – specjalistyczne usługi opiekuńcze na terenie miasta Szczecin.